STATEMENT

| Declaració d'intensions | Declaración de intenciones |


[CAT]

 

L'obra de la Sandra Partera, es caracteritza per una llibertat expressiva que fuig de definicions i restriccions formals o tècniques. És una invitació a prendre responsabilitat sobre allò que triem, quan el ventall de possibilitats no està restringit. La seva recerca artística se centra a tornar a fer de la pintura un joc, combinant els seus projectes pictòrics amb la instal·lació i creació d'escultures mòbils i estàtiques, que complementen les seves narratives visuals.

 

Sandra Partera, reflexiona sobre l'acceptació de l’error i de quina manera jugaria aquest fet sobre la nostra capacitat i llibertat creadora, si les directrius inicials en els nostres processos de creació, haguessin estat diferents. Entén l'error com quelcom multiforme i creu fermament que un lapsus creatiu pot modificar de manera coherent la història que estem explicant. En les seves conceptualitzacions, vol transmetre la idea, que de nosaltres depèn acceptar-ho per a transformar-lo, perquè el correcte, l'acceptable, és purament abstracte i la bellesa és subjectiva.

 

Menyspreem l'error, el suspenem, el modifiquem, l'esborrem, l'amaguem i al mateix temps insistim que és necessari a les nostres vides per a continuar avançant i aprenent. Assumim que tothom comet errors i som capaços de consolar als altres, però no acceptem els nostres propis, sentim vergonya. L’obra de Sandra Partera defensa l'error amb fermesa, trencant l'associació que tenim de l'errada amb la vergonya i l'estupidesa, per a transformar-lo en el botó lluminós de les oportunitats i l’alegria.

 

Al llarg de la darrera dècada i fins el dia d’avui, les seves investigacions estan centrades en l'estudi de la representació del dibuix primari, lliure i natural que tot ésser humà hem gargotejat sense prejudicis, per entendre'ns a nosaltres mateixos i concretar les nostres idees sobre el món. Les obres de la Sandra Partera ens reben amb una presència de caràcter innocent i amable i ens endinsen a un univers de realisme pur i primari. Darrere d'aquesta visió amable, però, existeix una profunda reflexió sobre com esdevindrà la vida, en el moment que deixem de ser infants i de mica en mica anem perdent l'espontaneïtat, la creativitat i la llibertat que tant caracteritza aquesta etapa de la vida, la infantesa.

 

La llibertat és un estat mental. Un encadenant de decisions pròpies. - Sandra Partera -

[CAST]

 

La obra de Sandra Partera, se caracteriza por una libertad expresiva que huye de definiciones y restricciones formales o técnicas. Es una invitación a tomar responsabilidad sobre aquello que elegimos, cuando el abanico de posibilidades no está restringido. Su investigación artística se centra en volver a hacer de la pintura un juego, combinando sus proyectos pictóricos con la instalación y creación de esculturas móviles y estáticas, que complementan sus narrativas visuales.

 

Sandra Partera, reflexiona sobre la aceptación del error y de qué forma jugaría este hecho sobre nuestra capacidad y libertad creadora, si las directrices iniciales en nuestros procesos de creación, hubieran sido diferentes. Entiende el error como algo multiforme y cree firmemente que un lapsus creativo puede modificar de manera coherente la historia que estamos explicando. En sus conceptualizaciones, quiere transmitir la idea, que de nosotros depende aceptarlo para transformarlo, porque lo correcto, lo aceptable, es puramente abstracto y la belleza es subjetiva.

 

Despreciamos el error, lo suspendemos, lo modificamos, lo borramos, lo escondemos y al mismo tiempo insistimos que es necesario en nuestras vidas para continuar avanzando y aprendiendo. Asumimos que todo el mundo comete errores y somos capaces de consolar a los demás, pero no aceptamos los nuestros, sentimos vergüenza. La obra de Sandra Partera defiende el error con firmeza, rompiendo la asociación que tenemos del error con la vergüenza y la estupidez, para transformarlo en el botón luminoso de las oportunidades y la alegría.

 

A lo largo de la última década sus investigaciones están centradas en el estudio de la representación del dibujo primario, libre y natural que todo ser humano hemos garabateado sin prejuicios, para entendernos a nosotros mismos y concretar nuestras ideas sobre el mundo. Las obras de Sandra Partera nos reciben con una presencia de carácter inocente y amable y nos adentran en un universo de realismo puro y primario. Pero detrás de esta visión amable, existe una profunda reflexión sobre cómo acontecerá la vida, en el momento que dejemos de ser niños y poco a poco vayamos perdiendo la espontaneidad, la creatividad y la libertad que tanto caracteriza esta etapa de la vida, la niñez.

 

La libertad es un estado mental. Un encadenado de decisiones propias. - Sandra Partera -