BIOGRAFIA 

| Biografía | Biography |


Sandra Partera

Pintora multidisciplinària

Sabadell (Barcelona) 1979.


sandra partera, sandrapartera, amic imaginari, amigo imaginario

[CAT]

 

Sandra Partera, va néixer en el si d'una família de pastissers. El seu bressol creatiu va ser l'obrador. L'espai de joc simbòlic, la botiga. De la mà del seu pare va descobrir les infinites possibilitats que té la matèria per a transformar-se i amb la seva mare va endinsar-se en el món fantàstic i creatiu de l'aparadorisme. Aquesta combinació, i des de ben petita, va fer créixer en la Sandra, la passió desenfrenada de treballar i expressar-se amb les mans i va desenvolupar la creença que amb les mans i la imaginació, tot és possible.

 

Va estudiar Pintura a l'Escola Massana de Barcelona, on es va graduar com a Tècnica en Arts aplicades i Disseny.

El seu CV, no recau només en el que ha fet fins ara, sinó en el que encara té per fer.

 

L'obra de la Sandra Partera, es caracteritza per una llibertat expressiva que fuig de definicions i restriccions formals o tècniques. És una invitació a prendre responsabilitat sobre allò que triem, quan el ventall de possibilitats no està restringit. La seva recerca artística se centra a tornar a fer de la pintura un joc, combinant els seus projectes pictòrics amb la instal·lació i creació d'escultures mòbils i estàtiques, que complementen les seves narratives visuals.

 

STATEMENT 

 

La llibertat és un estat mental. Un encadenant de decisions pròpies.

-Sandra Partera-


[CAST]

 

Sandra Partera, nació en el seno de una familia de pasteleros. Su cuna creativa fue el obrador. El espacio de juego simbólico, la tienda. De la mano de su padre descubrió las infinitas posibilidades que tiene la materia para transformarse y con su madre se adentró en el mundo fantástico y creativo del escaparatismo. Esta combinación, y desde muy pequeña, hizo crecer en Sandra, la pasión desenfrenada de trabajar y expresarse con las manos y desarrolló la creencia que con las manos y la imaginación, todo es posible.

 

Estudió Pintura en Escola Massana de Barcelona, donde se graduó como Técnica en Artes aplicadas y Diseño.

Su CV, no recae solamente en lo que ha hecho hasta ahora, sino en lo que todavía tiene por hacer. 

 

La obra de Sandra Partera, se caracteriza por una libertad expresiva que huye de definiciones y restricciones formales o técnicas. Es una invitación a tomar responsabilidad sobre aquello que elegimos, cuando el abanico de posibilidades no está restringido. Su investigación artística se centra en volver a hacer de la pintura un juego, combinando sus proyectos pictóricos con la instalación y creación de esculturas móviles y estáticas, que complementan sus narrativas visuales.

 

STATEMENT 

 

La libertad es un estado mental. Un encadenado de decisiones propias.

-Sandra Partera-